مراکز آموزشی و دانشگاه ها

مراکز آموزشی و دانشگاه ها

پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده تربیت دانشگاه تهران, پژوهشکده برق دانشگاه علم و صنعت, دانشگاه امیر کبیر, مؤسسه فرهنگی تبیان, دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران, دانشگاه صنعتی شریف, سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز آموزش مخابرات ایران, جهاد دانشگاهی مرکزی , مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی حرفه ای, مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری, سازمان سنجش آموزش کشور, معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه بهشتی, جهاد دانشگاهی شریف, دانشگاه پیام نور،دانشگاه رازی،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه تهران،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،دانشگاه صنعتی ارومیه